Prawo rodzinne, sprawy o rozwód

/Prawo rodzinne, sprawy o rozwód
Prawo rodzinne, sprawy o rozwód2019-04-17T01:14:00+02:00

Prawo rodzinne, sprawy rozwodowe

Przed podjęciem tak trudnej decyzji życiowej jaką jest rozwód należy pamiętać, że orzeczenie rozwodu możliwe jest jedynie w sytuacji, w której pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. W związku z tym, przed wystosowaniem pozwu należy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań.

Przede wszystkim czy sytuacja zupełnego i trwałego rozpadu pożycia nastąpiła na płaszczyźnie gospodarczej, fizycznej i duchowej. Ważne jest również to, od jakiego czasu trwa ten stan i czy jest trwały. Istotnym jest czy nic nie wskazuje, nie rokuje, aby w przyszłości pomiędzy małżonkami doszło do poprawy stosunków oraz czy podjęli wszelkie możliwe starania w celu uratowania związku.

Jeżeli po dokonaniu analizy zapadnie ostateczna decyzja o rozwodzie, Kancelaria podejmie wszelkie niezbędne kroki od przygotowania pozwu o rozwód, przez reprezentację w sądzie i wsparcie niezbędne w tak trudnym życiowym momencie

Sprawy dotyczące kontaktów z małoletnimi dziećmi i władzy rodzicielskiej

W tego typu sprawach Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka, dlatego w sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Wszelkie szczegóły dotyczące postępowań w tym zakresie, przedstawi Kancelaria podczas spotkania w celu uzyskania porady prawnej.

Sprawy o podział majątku, sprawy o orzeczenie rozdzielności majątkowej

W sytuacji, kiedy nie została spisana przed ślubem intercyza, rozdzielność majątkową małżonkowie mogą ustanowić w każdym czasie, zawierając małżeńską umowę majątkową. Warto pamiętać, że umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego.

Istnieją również przypadki, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na spisanie intercyzy. Wtedy rozwiązaniem jest skierowanie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej do sądu. Warunkiem uzyskania orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest wykazanie ważnych powodów, będących podstawą wyroku>. Kolejnym krokiem może być podział majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego można dokonać przed rozwodem, w trakcie sprawy o rozwód, w czasie trwania rozwodu, ale również po rozwodzie.

Wszelkie szczegóły warto ustalić na spotkaniu z radcą prawnym.

Alimenty

Kiedy zapada decyzja o rozstaniu, po rozwodzie zawsze pozostaje istotna i kluczowa kwestia jaką jest zapewnienie środków na utrzymanie dziecka. Bez względu na to czy dzieci pozostają pod opieką matki czy ojca świadczenia pieniężne i osobiste są obligatoryjne. Alimenty są obowiązkowym świadczeniem wynikającym z ustawy. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, powinowactwa.

Aby zmierzyć się z tym często niełatwym zadaniem Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną. Pomoc oparta na skrupulatnych działaniach na rzecz przyznania, uzyskania lub egzekucji alimentów zapewnia skuteczność w działaniu i zapewnia spokój.

Poza pracą nad otrzymaniem czy egzekwowaniem alimentów Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo. Odpowie na pytania między innymi o:

  • pozew o alimenty – reprezentacja przed sądem,
  • obowiązki alimentacyjne,
  • alimenty między krewnymi,
  • alimenty między małżonkami,
  • alimenty a adopcja (przysposobienie pełne i niepełne),
  • osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym,
  • przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego,
  • niezbywalność prawa do alimentów.

Kancelaria jest gotowa rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości.