Prawo cywilne, spadki, testament

/Prawo cywilne, spadki, testament
Prawo cywilne, spadki, testament2019-04-17T15:18:39+02:00

Prawo cywilne, prawo do nabycia spadku

Sprawy spadkowe (nabycie bądź odrzucenie spadku, testament, dział spadku, zachowek, zapis testamentowy)

Prawo spadkowe jest działem złożonym i skomplikowanym. Istotne jest, aby nie zwlekać z załatwieniem tego typu spraw. W większości przypadków upływ czasu działa na niekorzyść spadkobierców czy zapisobierców.

Kancelaria w imieniu osoby zainteresowanej uregulowaniem kwestii spadkowych po osobie zmarłej, prowadzi działania zmierzające do ich uporządkowania. Dotyczy to zarówno nabycia spadku, jego odrzucenia, działu spadku, uzyskania zachowku a także wszelkie sprawy związane z kwestią testamentu czy wydziedziczenia spadkobiercy. Postępowanie spadkowe to postępowanie, którego celem jest stwierdzenie, kto nabył prawa do spadku po określonym spadkodawcy. Sprowadza się ono do tego, że sąd określa krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia majątku po spadkodawcy.

Dział spadku może nastąpić poprzez zawarcie umowy między spadkobiercami bądź przez orzeczenie sądu. Osoby uprawnione do spadku mogą dochodzić działu spadku przed sądem, jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do jego dokonania lub ukrywają majątek.

Zachowek, należy się najbliższej rodzinie spadkodawcy, którzy w testamencie zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału czy prawa w spadku. Kancelaria pomoże w uzyskaniu od spadkobierców spłaty pieniężnej tytułem zachowku.

Istotne jest, aby w tematach spadkowych nie zwlekać z udaniem się do radcy prawnego w celu otrzymania pomocy prawnej.

Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów (spory wynikające z umów)

Pacta sunt servanda – to pojęcie przypomina, że umów należy dotrzymywać. Jednak w praktyce bywa rożnie, aby temu zapobiec warto pamiętać, że stworzenie korzystnej umowy jest procesem złożonym i wymagającym znajomości prawa. Prawidłowo skonstruowana umowa gwarantuje ochronę naszego interesu.

Konstruowanie umowy jest więc proste tylko z pozoru. Oprócz wymogów treściowych ważny jest również wymóg zachowania odpowiedniej formy umowy. Konsekwencjami niezachowania właściwej formy mogą być: nieważność umowy, niemożność powołania się na kluczowe dowody w razie sporu sądowego, niewywołanie wszystkich skutków prawnych zamierzonych przez strony.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy – opracowanie treści umowy, opiniowanie i negocjowanie umów.

Dochodzenie roszczeń majątkowych, sprawy o zapłatę

Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się dochodzeniem roszczeń majątkowych w tym spraw o zapłatę, z tytułu umowy sprzedaży, najmu, wykonania usługi.

Kancelaria zredaguje w imieniu wierzycieli przedsądowe wezwania do zapłaty, przeprowadzi negocjacje, rozmowy ugodowe, a w przypadku, gdy działania polubowne nie przyniosą efektów sporządzi pozew. Radca prawny zainicjuje postępowanie w imieniu powoda, zarówno składając pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, jak również w postępowaniu uproszczonym. Kancelaria pomoże także dłużnikom w przypadku bezzasadnej egzekucji.

Do praw majątkowych można zaliczyć między innymi: prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe czy prawa majątkowe związane z małżeństwem. Aby dochodzić roszczeń na tym polu koniecznym jest sformułowanie odpowiedniego pozwu, należy jednak pamiętać, że większość roszczeń majątkowych podlega przedawnieniu lub wygaśnięciu. Wszelkie wątpliwości rozwieje spotkanie z radcą prawnym, który w sposób złożony zajmie się sprawą.

Spory o zasiedzenie, służebności, służebność przemysłu

Sprawy związane z zasiedzeniem są niezmiennie aktualne i na czasie, warto zatem wiedzieć w jaki sposób dochodzi do zasiedzenia nieruchomości, jaki jest okres potrzebny do zasiedzenia, czym różni się zasiedzenie w dobrej, od zasiedzenia w złej wierze.

Zasiedzenie jest niczym innym jak jednym ze sposobów nabycia prawa własności rzeczy. Osoba, która dokonała zasiedzenia staje się prawowitym właścicielem rzeczy. W przypadku zasiedzenia nieruchomości, taka osoba może zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości jako jej właściciel. Dzieje się tak dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego o tzw. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Dopiero orzeczenie sądu, który zbada czy spełnione zostały wszystkie warunki zasiedzenia, będzie podstawą do wpisania właściciela do księgi wieczystej.

Kwestia zasiedzenia występuje w zakresie służebności, również przemysłowej. Samo pojęcie służebności to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe ograniczające daną nieruchomość. Służebność dzieli się na trzy rodzaje: gruntowe, osobiste oraz przemysłu.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w rozwiązaniu wszelkich spraw związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami.

Sprawy o odszkodowanie

Sprawy odszkodowawcze są zawsze kwestią budzącą obawy z uwagi na ocenę szans na uzyskanie zadośćuczynienia za poniesione szkody. Dlatego tak ważnym jest, aby ta kwestia została rozwiązana przy użyciu pomocy prawnej.

Kancelaria w sposób kompleksowy prowadzi sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi, o zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie śmierci osoby bliskiej, a także w sprawach o ustanowienie renty oraz odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Aby uzyskać pomoc prawną w tym zakresie Kancelaria zachęca do umówienia się na spotkanie z radcą prawnym, celem uzyskania niezbędnej porady prawnej.