Fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. Non profit

/Fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. Non profit
Fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. Non profit2019-04-17T01:16:39+02:00

Fundacje, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit

Wiele osób myśli o założeniu fundacji czy stowarzyszenia, niestety często rezygnuje z pomysłu z uwagi na brak wiedzy dotyczącej procesu tworzenia, prowadzenia podmiotu i niezbędnej, bieżącej dokumentacji.

Stosunkowo najmniej znaną formą działań społecznych jest możliwość prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w celach społecznych, czyli spółki z o.o. non profit. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wskazać najlepszą drogę działania Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w tym zakresie.

Pomoc w założeniu stowarzyszeń, fundacji, spółek z o.o. non profit, spółdzielni socjalnych, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów rejestracyjnych.

Aby założyć stowarzyszenie, fundację czy spółkę z o.o. non profit, powołać do życia spółdzielnię socjalną należy sporządzić dokumentację założycielską oraz przygotować dokumentację niezbędną do zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zakres dokumentów niezbędnych do powołania i rejestracji podmiotu zależy od formy prawnej pomiotu. W przypadku fundacji, stowarzyszenia i spółdzielni socjalnej będzie to statut, w przypadku spółki z o.o. non profit będzie to umowa spółki.

Zapraszamy na konsultację z radcą prawnym, który sprawnie przeprowadzi Klienta przez wszystkie etapy tworzenia podmiotu.

Przygotowywanie i weryfikacja projektów statutów, umów, regulaminów.

Wszelka forma działań społecznych wymaga przygotowania statutów, umów czy regulaminów. Są one niezbędne celem prawidłowego funkcjonowania fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni czy spółek non profit. Aby je przygotować Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną.

Opiniowanie i dokonywanie zmian w statucie, umowie oraz aktualizacja danych organizacji w KRS.

Podczas funkcjonowania fundacji, stowarzyszenia, spółki z o.o. non profit zdarzają się sytuacje, w których niezbędne będzie wprowadzenie zmian w brzmieniu statutu czy umowy spółki, dokonanie zmian w składzie organów podmiotów czy w zakresie prowadzonej działalności. Wszystkie te zmiany podmiot zobowiązany jest zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kancelaria świadczy pomoc związaną z przygotowaniem dokumentacji związanej z wprowadzaniem zmian jak i formularzy zgłoszeniowych do KRS.

Przygotowywanie projektów uchwał.

Każda organizacja funkcjonuje w oparciu o akty prawa wewnętrznego, którymi są między innymi regulaminy organizacyjne czy uchwały. Uchwały, regulaminy normują i ustalają zasady działania fundacji, stowarzyszenia etc. W tym celu przydatna jest konsultacja prawna, która zapobiega wszelkim niekorzystnym zapisom.

Uczestnictwo i doradztwo prawne na Walnych Zgromadzeniach, Zebraniach Członków.

Obowiązki sprawozdawcze fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej i spółki z o.o. non profit, potrzeba wprowadzenia zmian w statucie, umowie, zmiany w składzie organów przeprowadzane są podczas Walnego Zebrania Członków czy podczas Walnych Zgromadzeń. Kancelaria AT. Zapewnia również uczestnictwo oraz doradztwo prawne podczas wszelkich tego typu spotkań.

Sporządzanie i analizę projektów umów z pracownikami i wolontariuszami.

Istotnym elementem sprawnego działania fundacji, stowarzyszenia, spółki non profit czy i innej organizacji pozarządowej jest utworzenie odpowiedniego zespołu pracowników oraz współpraca
z wolontariuszami. Aby uniknąć nieporozumień warto skonsultować prawnie każdy projekt umowy pomiędzy organizacją a współpracownikiem czy wolontariuszem.

Przygotowywanie i analiza projektów umów z osobami współpracującymi z organizacjami, np. darowizn, umów zlecenia, umów o patronat.

Mówiąc o współpracy z organizacjami należy wspomnieć nie tylko o wykonawcach powierzonych zadań, ale także o osobach przekazujących darowizny czy zajmujące się patronatem danej organizacji.

Przygotowując umowę należy zadbać aby jej zapisy odpowiednio zabezpieczały interesy organizacji.

Reprezentowanie organizacji w postępowaniach sądowych.

Kancelaria AT. kompleksowo zajmuje się wszelkimi postępowaniami sądowymi również
w zakresie działania organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego. Od zapoznania się z konkretną sprawą, do reprezentowania przed sądami.

Pomoc w likwidacji stowarzyszenia, fundacji, spółki z o.o. non profit, spółdzielni socjalnej, w tym w wykreśleniu z KRS

W sytuacji, w której dochodzi do konieczności zakończenia działalności, likwidacji spółki, spółdzielni socjalnej czy też likwidacji fundacji cały proces przebiegnie o wiele sprawniej, gdy odbędzie się przy udziale doświadczonego radcy prawnego. Kancelaria podejmuje wszelkie niezbędne działania celem likwidacji i wykreślenia danej organizacji z rejestru KRS.